فارسی

عبارت از چيست ؟AJUCA

AJUCA – 15.-19.8.2018
‎يك كمپ جوانان و بزرگسالان چپ در سراسر ايالت مكلمبورگ -فورپومورن با هم يكجا جمع ميشوند
‎چهار روز با هم موضوعات از قبيل دانش، تجارب،فلم ها و وركشاپ ها در راستاي دانش خود محوري بر گزار ميكنند.
‎همه دعوت شده اند تا نظريات و ايده هاي خود را شريك سازند.
موضوعات كه در AJUCA بحث ميگردد عبارت اند از :
* فِمينيسم
* حقوق زنان
* ضد فاشيسم
* نازي ها
* كمونيسم
* انارشيسم
* بي نظمي
* حفاظت از محيط زيست
* زندگي پايدار
* و سپورت ميباشد.

در جريان شب موسيقي برايتان فراهم نموده ايم و همچنان فرصت خوبي براي ايجاد شناخت بهتر همديگر خواهيد داشت.
خواب و غذا :
همه در خيمه هاي (كمپينگ) ميخوابند ، اگر شما ازين خيمه ها نداريد ميتوانيد برايمان ايميل بنويسيد تا بتوانيم برايتان فراهم كنيم
بعضي ها در بستر هاي سفري خواب خواهند كرد .
آشپزي و غيره را همه با هم انجام خواهيم داد ، همه براي ايجاد اين فضا كمك خواهند نمود .
زيرا اين ( كمپينگ )زمينهء آموزش و توانايي شما را فراهم خواهد ساخت .

هزينهء اين برنامه :
هزينه مشاركت ٦_٩€ يورو در روز است
ما ازين پول براي خريد غذا و سازماندهي برنامه هاي آموزشي استفاده ميكنيم.
اگر شما توانايي پرداخت مكمل اين هزينه را نداريد ضرورت به پرداخت كلي نيست ، به حد توان كه ميتوانيد پرداخت كرده ميتوانيد
در غير آن اگر نمتوانيد پرداخت كنيد ، نيازي به پرداخت نداريد.

مكان كه AJUCA برگزار ميگردد :
يك فضاي باز خارج از محوطه منزل ميباشد .
شما ميتوانيد با قطار تا ايستگاه ( Mirow ) بياييد و بعداً آنجا شما را با هم به محل رهنمايي ميكنيم .
اگر شما با موتر خويش ميخواهيد بياييد لطفاً از نقشه (Google map) استفاده نماييد.